تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) از علی فرهود