استاد رستم مهرگان و تجلیل بزرگترین فیلسوف عالم از او ...