تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) از استاد حسین ولی نژاد معروف به حسین بخشی