حکیم ارد بزرگ در کارگاه صنایع دستی استاد نازگل حیدریان شیروان