3- تصاویر دیدار با حکیم ارد بزرگ در روز دوستی شیروان و پنجشیر