هدایای با ارزش استاد محمدحسین ظهیریان به بزرگترین فیلسوف جهان ((حکیم ارد بزرگ))