افتخار جهانی شیروان حکیم ارد بزرگ در مجموعه فرهنگی آموزشی فرزانه