نظر مهندس منوچهر نبی زاده در مورد خبر عیادت حکیم از مهندس مصطفی رستمی