رونمایی کتاب سرخ ، بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ 1394