گرامیداشت روز تولد احمد شاه مسعود با حضور حکیم ارد بزرگ