کلکسیونی از جنایت ها ، خشونت و بدبختی ، سهم شیروان از دنیای رسانه