سرگرداني سرمايه‌گذاران در شهرداري نيشابور/ مخالف جشن سرمايه هستيم